FemArt 8th Edition – International Women Artist and Activist festival

15-20 October, 2020

FemArt Festival – the 8th edition will take place in Prishtina on October 15-20, 2020.

FemArt is an internationally recognized feminist festival, which has managed to empower women and girls in the recognition of their full rights through good and quality art created by women artists and activists to achieve political, economic, cultural, personal, and social equality.

The motto of the FemArt Festival 2020 is “Solidarity and Resilience“.

Solidarity as a principle of mutual support between women and girls, women artists and activists working together for gender equality and women’s rights. Resilience as the ability to face adversity, trauma, and challenge by getting back on our feet whenever we fall and raising our voice whenever they try to silence us.

The concept and format of FemArt festival this edition has changed as a result of facing COVID-19. In solidarity and support, FemArt will bring original artistic creations by local women artists and activists.

Over the past seven editions, FemArt Festival has brought more than 240 artistic and cultural activities as well as gathered around 25,000 people in the audience.

Social networks:

Facebook page: https://www.facebook.com/FemartPrishtina/

Instagram: https://www.instagram.com/femartkosovo/

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC697mF5tzivxëJzYJQnE_Gg

FemArt 8 – Festivali Ndërkombëtar i Artisteve dhe Aktivisteve

15-20 tetor, 2020

FemArt Festival – Edicioni i 8-të do të realizohet me 15-20 Tetor, 2020 në Prishtinë.

FemArti është festival feminist i njohur ndërkombëtarisht, i cili ka arritur që përmes artit të mirë dhe kualitativ të krijuar nga artistet dhe aktivistet të fuqizojë gratë dhe vajzat në njohjen e të drejtave të tyre të plota me qëllim të arritjes së barazisë politike, ekonomike, kulturore, personale, dhe shoqërore.

Moto e festivalit FemArt 2020 është “Solidariteti dhe Qëndrueshmëria”.

Solidariteti si parim i mbështetjes së ndërsjellë në mes grave dhe vajzave, artisteve dhe aktivisteve që punojnë për barazinë gjinore dhe të drejtat e grave. Qëndrueshmëria si aftësi për t’i bërë ballë fatkeqësive, traumave dhe sfidave duke u ngritë në këmbë sa herë rrëzohemi e duke e ngritë zërin sa herë që mundohen të na heshtin.

Koncepti dhe formati i festivalit FemArt këtë edicion ka ndryshuar si rezultat i përballjes me COVID-19. Në solidaritet dhe përkrahje FemArt do të sjellë krijime artistike origjinale nga artistet dhe aktivistet e vendit.

Përgjatë shtatë edicioneve të kaluara FemArt Festival ka sjellur më shumë se 240 aktivitete artistike dhe kulturore si dhe ka mbledhur rreth 25,000 persona në audiencë.

Rrjetet sociale:

Facebook page: https://www.facebook.com/FemartPrishtina/

Instagram: https://www.instagram.com/femartkosovo/

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC697mF5tzivxëJzYJQnE_Gg