FemArt 9th Edition – International Women Artist and Activist festival

1-6 October, 2021

Hello, F… Sexism, then goodbye.

As a team, collective, diverse peoples, women and especially as a part of unifying platform like Artpolis, we are thrilled to announce that the new FemArt Edition is in the making. FemArt Festival is a platform where artists and activists gather to revolutionize from scratch. But we also transform what’s already started for a bearable now and a better tomorrow. Through our past editions we haven’t simply destabilized, but we have also shattered harmful status quo-s, norms and structures. It is almost never easy to move forward. But as Rosa Luxemburg says “those who do not move, do not notice their chains.” We as Artpolis team and FemART organizers are committed to break free of chains. Until the last oppressive link is detached and destroyed to particles, until our chains have disappeared, our fight hasn’t been completed.

This year has been full of life losses, economic loss, spiritual and emotional turmoil. COVID-19 has made life harder in every possible dimension, and simultaneously has showcased the rotten logics and mechanisms of the current oppressive systems. Sexism, racism, queerphobia among others causes death, immediate and slow. As if a global pandemic wasn’t enough, news of sexual violence, domestic violence, and discrimination in the workplace, in educational institutions, in the streets and inside homes has troubled us. These phenomena have disgusted us and sparked the most creative fuel for action. Sexism and oppression have been here for a long time now, and it has definitely not been a fun time.

We are here to stay and f… it, sexism. We believe in equality among all peoples. We recognize, acknowledge, cherish, celebrate and support differences. We stood in solidarity with one another in our last year’s edition. It was a time for reflection, kindness and care more than anything else. This year our creative fuels and powers are called to action to fight injustice in the name of gender differences. Artists and activists from local and international communities will gather to provoke, inspire and challenge in every way possible current sexist realities. From performances and poems, dances and plays, discussions and conferences, to partying and rebelling we will address women’s rights as human rights. We aim to mobilize towards f….. sexism as the only way to achieve political, economic, cultural, personal, and social equality.

We recognize that the ‘woman’ gender category is never fixed and stable, let alone universal. Women come in all bodies, ages, races, sexual orientations, religions, classes and ethnicities, among others. We need All Women to get rid of patriarchy and its traumatizing, long-lasting consequences. And the fight is not over until every last one of us is freed and joyful.

This autumn, during our festival days from 1-6 October, 2021 we will demonstrate with the help of all feminist activists and artists, the power of collective action, critical thinking and creative rebellion. Expect to see mind blowing performances, exhibitions, dances and songs, panels of discussion, podcasts through which we’ll deconstruct sexism in all its forms and will think through the do-s and don’t-s towards an equal life for all despite our differences as peoples.

As bell hooks would say, sexism has never rendered women powerless, it has either suppressed their strength or exploited it. That said, we invite you to acknowledge, think, be, feel, create, and use your agency with us so we reclaim our deserved time and space in our own terms.

Again, Hello, F… Sexism, and have a great day!

Social networks:

 

Facebook page: https://www.facebook.com/FemartPrishtina/

Instagram: https://www.instagram.com/femartkosovo/

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC697mF5tzivxëJzYJQnE_Gg

FemArt 9  – Festivali Ndërkombëtar i Artisteve dhe Aktivisteve

1-6 Tetor, 2021

Hej, F… Seksizmit, edhe tung

Si ekip, kolektiv, njerëz diversë, gra, e në veçanti si pjesë e platformës unifikuese siç është Artpolis, ne jemi të lumtur t’iu njoftojmë se edicioni i ri i Festivalit FemArt po vjen. Festivali FemArt është platformë ku artistët/artistet dhe aktivistët/aktivistet mblidhen për të revolucionarizuar artin ashtu që të transformojmë status quo-në duke shkatërruar normat e strukturat patriarkale. Por, ne gjithashtu transformojmë atë që ka filluar për një të tashme të jetueshme dhe një të ardhme më të mirë. Përgjatë edicioneve tona të kaluara nuk është që ne thjeshtë kemi destabilizuar, por gjithashtu kemi shkatërruar status quo-të, normat dhe strukturat e dëmshme. Progresi nuk është asnjëherë i lehtë. Por, siç thotë Rosa Luksemburg: “ata që nuk lëvizin, nuk i vërejnë zinxhirët e tyre“. Ne si ekip i Artpolis dhe organizatorë/e të FemArt jemi të përkushtuar/a t’i këpusim zinxhirët. Deri kur edhe hallka e fundit shtypëse të shkëputet dhe shkatërrohet në copëza, derisa zinxhirët tanë të mos zhduken, lufta jonë nuk ka përfunduar.

Ky vit ka qenë plot humbje jetësh, humbje ekonomike, trazira shpirtërore dhe emocionale. COVID-19 e ka bërë jetën më të vështirë në çdo dimension të mundshëm dhe njëkohësisht ka shfaqur logjikën dhe mekanizmat e kalbur të sistemeve aktuale shtypëse. Seksizmi, racizmi, queerfobia ndër të tjera shkaktojnë vdekje. Sikur të mos mjaftonte pandemia globale, lajmet për dhunën seksuale, dhunën në familje dhe diskriminimin në vendet e punës, në institucionet arsimore, në rrugë dhe brenda shtëpive na kanë shqetësuar të gjithëve. Këto fenomene na kanë revoltuar dhe në të njëjtën kohë nxitur për të krijuar e vepruar. Seksizmi dhe shtypja kanë qenë këtu për një kohë të gjatë tashmë, dhe padyshim që nuk ka qenë një kohë e këndshme.

Ne jemi këtu për të qëndruar, kështu që “F… Seksizmit”. Ne besojmë në barazi në mes njerëzve. Ne njohim, pranojmë, çmojmë, festojmë dhe mbështesim dallimet. Ne qëndruam në solidaritet me njëri-tjetrin në edicionin tonë gjatë vitit të kaluar. Ishte kohë reflektimi, mirësie dhe kujdesi më shumë se gjithçka tjetër. Këtë vit fuqia jonë krijuese është thirrur në veprim për të luftuar padrejtësitë në emër të dallimeve gjinore. Artistë/e dhe aktivistë/e nga komunitetet lokale dhe ndërkombëtare do të mblidhen për të provokuar, frymëzuar dhe sfiduar në çdo mënyrë të mundshme realitetet aktuale seksiste. Nga shfaqjet, poezitë dhe vallëzimet, diskutimet dhe konferencat, deri në neja dhe rebelime, ne do të trajtojmë të drejtat e grave si të drejta të njeriut. Ne synojmë të mobilizohemi për t’ia futur seksizmit, si mënyra e vetme për të arritur barazinë politike, ekonomike, kulturore, personale dhe shoqërore.

Ne e pranojmë që “gruaja” si kategori gjinore nuk është kurrë fikse dhe e qëndrueshme. Gratë vijnë në trupa, mosha, raca, orientime seksuale, fe, klasa dhe etni të ndryshme, ndër të tjera. Ne kemi nevojë për të gjitha gratë që të heqim qafe patriarkatin dhe pasojat e tij traumatizuese dhe afatgjate. Dhe lufta nuk ka mbaruar derisa njeriu i fundit mes nesh është i lirë dhe i lumtur.

Këtë vjeshtë, gjatë ditëve tona të festivalit më 1-6 Tetor, 2021 me ndihmën e të gjithë aktivisteve dhe artisteve feministe, ne do të demonstrojmë fuqinë e veprimit kolektiv, mendimit kritik dhe rebelimit krijues. Përgatituni të shihni shfaqje, ekspozita, kërcime dhe këngë, panele diskutimi, podkaste përmes të cilave do të dekonstruktojmë seksizmin në të gjitha format e tij dhe do të mendojmë përmes veprimeve dhe mosveprimeve drejt një jete të barabartë për të gjithë, pavarësisht dallimeve tona si njerëz.

Siç do të thoshte edhe bell hooks, seksizmi kurrë nuk i ka bërë gratë të pafuqishme, ose ka shtypur forcën e tyre ose e ka shfrytëzuar atë. Duke e potencuar këtë gjë, ne ju ftojmë të pranoni, të mendoni, të jeni, të ndjeheni, të krijoni dhe të përdorni aftësitë tuaja në bashkëpunim me neve në mënyrë që të rimarrim kohën dhe hapësirën tonë të merituar sipas kushteve tona.

Hej, prapë F… Seksizmit, edhe kalofsh mirë

FemArt 9 – Međunarodni festival umetnica i aktivistkinja

1-6. Oktobar 2021

Hej, F … Seksizmu, i ćao

Kao tim, kolektivni, raznoliki ljudi, žene, a posebno kao deo objedinjavajuće platforme kao što je Artpolis, srećni smo što možemo da najavimo da dolazi novo izdanje FemArt festivala. FemArt festival je platforma na kojoj se umetnici/e i aktivisti/kinje udružuju radi revolucije umetnosti tako da možemo transformisati status kuo uništavanjem patrijarhalnih normi i struktura. Ali, takođe transformišemo ono što je započeto za sadašnjost i bolju budućnost. Tokom naših prošlih izdanja nije da smo jednostavno destabilizovali, već i uništili status kuos, štetne norme i strukture. Napredak nikada nije lak. Ali, kako kaže Rosa Luksemburg: „ko se ne kreće, ne primećuje svoje lance“. Mi kao tim Artpolisa i organizatori/ke FemArta posvećeni/e smo kidanju lanaca. Sve dok ni poslednja ugnjetačka veza ne bude prekinuta i razbijena na komade, sve dok naši lanci ne nestanu, naš rat nije završen.

Ova godina je bila godina gubitaka brojnih života, ekonomskih gubitaka, duhovnih i emocionalnih previranja. COVID-19 je otežao život u svim mogućim dimenzijama, a istovremeno je pokazao trulu logiku i mehanizme postojećih sistema za ugnjetavanje. Seksizam, rasizam, kuerfobia, između ostalog, uzrokuju smrt. Kao da globalna pandemija nije dovoljna, sve nas brinu vesti o seksualnom nasilju, nasilju u porodici i diskriminaciji na radnom mestu, u obrazovnim institucijama, na ulici i u zatvorenom. Ovi fenomeni su nas pobunili i istovremeno podstakli da stvaramo i delujemo. Seksizam i ugnjetavanje već su odavno ovde i definitivno nije bilo prijatno vreme.

Ovde smo da ostanemo, pa “F … Seksizmu”. Verujemo u jednakost među ljudima. Prepoznajemo, prihvatamo, cenimo, slavimo i podržavamo razlike. Tokom protekle godine bili smo solidarni jedni s drugima u našem izdanju. Bilo je to vreme razmišljanja, dobrote i brige više od svega za drugog. Ove godine naša kreativna snaga pozvana je na akciju borbe protiv nepravde u ime rodnih razlika. Umetnici/e i aktivisti/kinje iz lokalne i međunarodne zajednice okupiće se kako bi na svaki mogući način isprovocirali, nadahnuli i izazvali trenutnu seksističku stvarnost. Od nastupa, poezije i plesa, diskusija i konferencija, do žurki i pobuna, mi ćemo ženska prava tretirati kao ljudska prava. Cilj nam je da se mobilišemo da uvedemo seksizam kao jedini način za postizanje političke, ekonomske, kulturne, lične i socijalne jednakosti.

Prepoznajemo da „žena“ kao kategorija roda nikada nije fiksna i stabilna. Žene, između ostalog, dolaze u različitim telima, godinama, rasama, seksualnim orijentacijama, različitim religijama, klasama i nacionalnostima. Sve žene se trebaju rešiti patrijarhata i njegovih traumatičnih i dugoročnih posledica. I rat nije završen sve dok poslednji čovek među nama nije slobodan i srećan.

Ove jeseni, tokom naših festivalskih dana od 1. do 6. oktobar 2021 uz pomoć svih feminističkih aktivistkinja i umetnica, pokazaćemo snagu kolektivnog delovanja, kritičkog mišljenja i kreativne pobune. Pripremite se za gledanje emisija, izložbi, plesova i pesama, diskusionih panela, podcastova kroz koje ćemo dekonstruisati seksizam u svim oblicima i razmišljati kroz delovanje i nedelovanje ka jednakom životu za sve, bez obzira na naše razlike kao ljudi.

Kao što navodi bell hoock, seksizam nikada nije učinio žene nemoćnim, on je ili potiskivao njihovu moć, ili ih je eksploatisao. Naglašavajući ovo, pozivamo vas da prihvatite, razmišljate, budete, osećate, kreirate i koristite svoje veštine u saradnji sa nama kako bismo povratili svoje zasluženo vreme i prostor pod našim uslovima.

Hej, opet F … Seksizmu, i lepo se provedi!