Skip to main content

FemArt – International Festival of Artists and Activists

FemArt – International Festival of Artists and Activists has been organized by Artpolis – Art and Community Center since 2013. Founded by the artist and activist Zana Hoxha, FemArt stands as one of the largest feminist festivals in the Balkans, with a mission to promote art, activism, feminism, peace, freedom, diversity, solidarity, empathy, and empowerment.

Addressing the daily challenges faced by women and marginalized groups in Kosova and the region, the festival seeks to tackle these issues by confronting and challenging the societal norms that perpetuate them across generations. Since 2013, Artpolis has been spearheading this festival as a platform to address and combat these difficulties. This inspiring artistic initiative swiftly evolved into a stage where the voices of artists and activists could be heard, and from its very first edition, it assumed the prestigious status it holds today.

The varied program of the FemArt Festival serves not only as an educational but also an entertaining experience, catering to a broad and diverse audience. These festival editions’ programs have been curated by a collective of artists and civil society activists, each with expertise in different art forms and a strong link between social issues and artistic expressions. This careful selection ensures that the festival offers a well-rounded and enriching experience to its attendees.

The festival has adopted various mottos over the years, such as “We are not an island,” “Fearless,” “Run the Show,” “Freedom vs Shame,” “Solidarity and Resilience,” “F… Sexism,” “From Revolution to Evolution,” and “Burn your Fear.” These mottos have served as both inspiration and guidance for artists and activists, shaping the themes and issues addressed in each year’s edition.

Every year, the festival brings together over 200 artists and activists from around the world, showcasing their unique creations and providing a platform to address timely issues. In addition to these talented individuals, the festival actively involves volunteers, young people representing diverse communities in Kosova. This engagement aims to foster greater youth participation in discussions surrounding the empowerment of women in Kosova and the region, facilitating the exchange of experiences and ideas.

Throughout its history, FemArt has fostered collaborations not only with other festivals like Etno Fest, Hapudemia, Dam Festival, Mural Fest, DokuFest, PrizrenFest but has also extended its reach to various cities, including Ferizaj, Mitrovica, Tirana, Graçanica, among others. In addition, the festival has established partnerships with cultural institutions, donors, media outlets, and local businesses, further expanding its network and impact.

Social networks:

Facebook page: https://www.facebook.com/FemartPrishtina/

Instagram: https://www.instagram.com/femartkosovo/

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC697mF5tzivxëJzYJQnE_Gg

FemArt – Festivali Ndërkombëtar i Artisteve dhe Aktivisteve

FemArt – Festivali Ndërkombëtar i Artisteve dhe Aktivisteve organizohet nga Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet që nga viti 2013.

I themeluar nga artistja dhe aktivistja Zana Hoxha, FemArt është ndër festivalet feministe më të mëdha në Ballkan, qëllimi i të cilit është për të promovuar artin, aktivizmin, feminizmin, paqen, lirinë, diversitetin, solidaritetin, empatinë dhe fuqizimin.

Nisur nga vështirësitë me të cilat ballafaqohen gratë dhe grupet e margjinalizuara në Kosovë dhe rajon në baza të përditshme, ngritja nga këto vështirësi duke u përballur dhe duke i përmbysur normat sociale që i mbajnë ndër breza, Artpolis, që nga viti 2013, e organizon festivalin që synim e ka luftimin e këtyre vështirësive. Kjo nismë e bukur e artit u bë skenë për t’u dëgjuar zërat e artisteve dhe aktivisteve dhe qysh në edicionin e parë mori formën e një festivali prestigjioz.

Programi i larmishëm i festivalit FemArt jo vetëm që është edukativ, por edhe argëtues, i cili ka arritur ta përfitojë një publik të gjerë divers duke i dhënë një eksperiencë të kompletuar. Këto programe të edicioneve të festivalit u zgjodhën nga një grup artistësh dhe aktivistësh të shoqërisë civile, të cilët kanë përvojë në forma të ndryshme të artit dhe që kanë një lidhje midis çështjeve sociale dhe krijimeve të artit.   

Motot e festivalit ndër vite, si “Ne nuk jemi ishull’, “E patrembur”, “Ti udhëheq”, “Me Liri Kundër Marrës”, “Solidaritet dhe Qëndrueshmëri”, “F… Seksizmit”, “Nga Revolucioni në Evolucion”, “Kalle Tutën” etj. ishin inspirim dhe orientim i artisteve dhe aktivisteve për të shfaqur krijimet e tyre dhe për të ngritur apo luftuar çështjet që ishin aktuale për atë vit të edicionit. Çdo vit festivali bashkon mbi 200 artiste/ë dhe aktiviste/ë nga mbarë bota duke paraqitur krijime e tyre origjinale. Përveç artisteve dhe aktivisteve festivali angazhon vullnetarë/e, të rinj/reja nga të gjitha komunitetet në Kosovë, në mënyrë që ta ngritë pjesëmarrjen e rinisë në çështjen e forcimit të rolit të gruas në Kosovë dhe rajon dhe ndarjen e përvojave.

Ndër vite FemArt ka bashkëpunuar edhe me festivale tjera si Etno Fest, Hapudemia, Dam Festival, Mural Fest, DokuFest, dhe PrizrenFest si dhe ka qenë prezent edhe në qytetet e tjera si Ferizaj, Mitrovica, Tirana, Graçanica etj. Gjithashtu festivali ka ndërtuar partneritete të rëndësishme me institucione kulturore, donatorë, media, dhe biznese lokale duke zgjeruar rrjetëzimin dhe ndikimin në komunitet.

Rrjetet sociale:

Facebook page:https://www.facebook.com/FemartPrishtina/

Instagram:https://www.instagram.com/femartkosovo/

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC697mF5tzivxëJzYJQnE_Gg