Skip to main content

FemArt 11 – International Women Artist and Activist festival

15-21 May, 2023

BURN YOUR FEAR 

Burn your fear away! Allow newness, courage and love to be born.
Courage is a prerequisite to overcome fear. We were taught to be silent for too long, and now it is time to dare to speak. We will speak out and burn our fear away bravely and with love at the 11th edition of the FemArt Festival.

On May 15-21, 2023 and every other day, we will speak out on behalf of women whose voices are not heard, and on behalf of girls who dare to dream. We have so much to say through theater shows, panel discussions, exhibitions, conferences, performances, workshops, through songs and dance.

Art and activism are our space of freedom, a space of our life narrative, of our endless curiosity and enchantment. Through our art we speak out our thoughts and beliefs, and through diversity we show who we are. Our ethnic, religious, racial and gender differences, unite around our feminism in yet another edition of FemArt. We want to reclaim what is rightfully ours – a fulfilled life. We will do it now! With courage for liberation.

Burn the fear of patriarchy! Burn the fear of prejudice! Burn the fear of failure! Burn the fear of everything that stops you from moving. Enough with being a step behind! We burn our fear together! And together we move one step forward!

Therefore, dare to move even in the dark of night. And if you are afraid to move in the dark of night, together we light up the city!
Dare to burn your fear and make room for self-love and love for others!

Social networks:

Facebook page: https://www.facebook.com/FemartPrishtina/

Instagram: https://www.instagram.com/femartkosovo/

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC697mF5tzivxëJzYJQnE_Gg

FemArt 11  – Festivali Ndërkombëtar i Artisteve dhe Aktivisteve

15-21 Maj, 2023

 KALLE TUTËN

Flake tutje tutën! Jepi mundësi të resë, guximit dhe dashnisë që të lindë.
Guximi është parakusht që të mposhtim frikën. Për shumë gjatë na mësuan të heshtim, është koha të guxojmë të flasim. Do të flasim dhe do të kallim tutën guximshëm e me dashni edhe në edicionin e 11-të të Festivalit FemArt.

Më 15-21 maj, 2023 dhe çdo ditë tjetër do të flasim edhe për gratë që nuk dëgjohen, edhe për vajzat që ëndërrojnë. Kemi kaq shumë për të thënë përmes shfaqjeve teatrore, paneleve të diskutimit, ekspozitave, konferencave, performancave, punëtorive dhe këngëve e kërcimit.

Arti dhe aktivizmi janë hapësira jonë e lirisë, e rrëfimit mbi jetën, kuriozitetit dhe magjepsjes sonë të pafund. Përmes artit tonë themi atë që mendojmë dhe besojmë, e përmes diversitetit tregojmë se kush jemi. Dallimet tona etnike, fetare, racore e gjinore përbashkohen rreth feminizmit tonë edhe në këtë edicion të FemArt. Kemi vullnet të rimarrim atë që na takon – jetën e përmbushur. Do ta bëjmë tash! Me guxim për çlirim.

Kalle tutën nga patriarkati! Kalle tutën e paragjykimit! Kalle tutën e dështimit! Kalle tutën nga gjithçka që të ndalon të lëvizësh. Mjaft kemi qëndruar një hap prapa! Bashkë e kallim tutën! Bashkë zhvendosemi një hap para!

Prandaj, guxo të lëvizësh edhe në errësirën e natës. E nëse ke frikë të lëvizësh në errësirën e natës, së bashku e ndriçojmë qytetin! Guxo e kalle tutën për me i lënë vend dashnisë për veten dhe të tjerët!

Rrjetet sociale:

Facebook page:https://www.facebook.com/FemartPrishtina/

Instagram:https://www.instagram.com/femartkosovo/

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC697mF5tzivxëJzYJQnE_Gg