Skip to main content

Meet Our Team

Founder/Director of Artpolis and FEMART Festival / Themeluese / Drejtoreshë e Artpolis dhe FEMART Festivalit

Zana Hoxha

Zana Hoxha Krasniqi (born on 1981) is a professional Theater Director from Kosovo and the founder and executive director of Artpolis – a Kosovo-based NGO that promotes arts and diversity through social dialogue and community building.
She has directed around 20 Theater performances that were produced and presented in the biggest Theater’s in Kosovo, Balkans region (Albania, Serbia, Montenegro, Macedonia, Croatia) and has presented her works as an artist/activist/trainer elsewhere in USA, Europe, Middle East and North Africa.
She was Head of Theater Department of SKENA UP Festival during 2004-2011, Artistic Director of Gjakova Professional Theater during 2011-2014 and is the Founder and Artistic Director of the biggest women’s artists and activists festival FEMART. Zana is IVLP Alumni (The International Visitor Leadership Program (IVLP) is the U.S. Department of State’s premier professional exchange program) and award wining director recognized for her work in Kosovo and in the region.
As an artist and activist she uses Theater to advocate for social issues that focus on awareness-raising on Gender Based Violence, Human Rights and diversity. She is a proud Board member of Kosovo Women’s Network, Senior Trainer on Forum Theater and Building resilience of women’s activists.

Zana Hoxha (e lindur më 1981) është regjisore profesionale e teatrit, themeluese dhe drejtoreshë ekzekutive e Qendrës për Art dhe Komunitet – Artpolis, organizatë kjo që promovon artin dhe diveristetin me dialog social dhe integrim të komunitetit.
Ka krijuar më shumë se 20 performanca teatrale të cilat janë prezantuar në tetret më të mëdha të Kosovës, në regjionin e Ballkanit (Shqipëri, Serbi, Mal të Zi, Maqedoni, Kroaci), njëherësh ka prezantuar punën e saj si artiste/aktiviste/trajnere edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Evropë, Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut.
Zana ka qenë drejtoreshë e Departamentit të Teatrit në festivalin SKENA UP gjatë viteve 2004-2011, Drejtoreshë artistike e Teatrit Profesional gjatë vitit 2011-2014, gjithashtu Themeluese dhe Drejtoreshë e festivalit më të madh feminist në Ballkan të artisteve dhe aktivisteve, FEMART.
Po ashtu, ajo është e përzgjedhur si IVLP Alumini (Programi Ndërkombëtar për vizitorët e huaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës) dhe fituese e shumë çmimeve për kontributin si regjisore në Kosovë dhe rajon.
Duke kombinuar artin dhe aktivizmin ajo përdorë teatrin si mënyrë avokuese për të drejtat shoqërore që fokusohen në rritjen e vetëdijes lidhur me dhunën e bazuar në gjini, të drejtat e njeriut dhe diversitetin.
Ajo është krenare që është pjesë e bordit të Rrjetit të Grave të Kosovës, ligjëruese dhe trajnere e specializuar në Forum Teatër dhe përkrahëse në fuqizimin dhe emancipimin e grave aktiviste.

Menaxhere e Financave dhe Administratës / Finance and Administration Manager

Donarta Limanaj

Donarta Limanaj ka përfunduar studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, gjithashtu është në përfundim te studimeve master në Universitetin e Prishtinës.
Ajo është anëtare e shoqatës së Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të Kosovës SCAAK poashtu ka përfunduar disa trajnime sa i përket fushës së financave.
Donarta ka filluar si vullnetare në organizatë joqeveritare dhe pastaj për tri vite ka punuar në financa.
Tani ajo është e angazhuar në Artpolis si Menaxhere e Financave dhe Administratës.
Ajo ka një vullnet të madh për të punuar, puna me perkushtim është virtyt i sajë.

Donarta Limanaj has completed her bachelor studies at the Faculty of Economics at the University of Prishtina, and she is also finishing master's degree at the University of Prishtina.

She is a member of the Association of Certified Accountants and Auditors of Kosovo SCAAK, and has also completed some training in the area of finance.
Donarta started as a volunteer in NGOs and then worked in finance for three years. Now she is engaged in Artpolis as a Finance and Administration Manager.
She has a great willingness to work, dedication is her virtue!

Project Manager / Menaxhere e projektit

Diellza Bezera

Diellza Bezera was born in 1992 in Angelholm-Kristianstad, Sweden, where she lived for several years, later returning to Kosovo where she continued her primary and secondary school education in Gjakova and the University of Prishtina.
She has completed her studies at the Faculty of Law at the University of Prishtina. From an early age she has started volunteering in various organizations, being part of many activites and seminars in the city of Gjakova and Prishtina.
Feminism and activism were always a part of her and continue to be part of many activities that promote human rights.
Always insisting on fulfilling her goals, struggling to make positive changes in society.

Diellza Bezera ka lindur në vitin 1992 në Angelholm-Kristianstad në Suedi, duke u kthyer më vonë në Kosovë ku vazhdoj shkollimin, atë fillor dhe të mesëm në Gjakovë kurse Universitetin në Prishtinë.
Ka përfunduar studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Qysh në moshë të re ka filluar të merret me punë vullnetare në organizata të ndryshme, duke qenë pjesë e shumë organizimeve, seminareve dhe aktiviteteve në qytetin e Gjakovës si dhe në Prishtinë.
Feminizmi dhe aktivizmi ishin gjithmonë pjesë e saj, ka qenë dhe vazhdon të jetë pjesë e shumë aktiviteteve të cilat promovojnë të drejtat e njeriut.
Gjithmonë këmbëngulese në përmbushjën e qëllimeve të saj, duke luftuar që të bëj ndryshime pozitive në shoqëri.

PR & Outreach Officer /

Venera Ismaili

Venera Ismaili was born in 1972 in Pristina. She has made a varied career of work.
She started in 1992 at the information technology company Infotrade, creating the first experience in sales and administrative work to continue in 2006 at one of the most successful IT companies, in “Pronet” or now under the name “Asseco”, by 2011.
Seeking to expand her experience, she leaves behind information technology and starts at the German factory in Kosovo “Xella” in the sales, marketing and procurement sector, until 2016.
At the end of 2016, she joined the team of the private company “PR Solutions L.L.C” as project manager. This company with various activities such as: public relations, marketing, software development, trainings and more, enabled Venera to create other experiences by being part of the creating team of episodic television show with the topic about women health before, during and after the pregnancy.
In this way Venera also discovered a long-hidden desire to work in the field of art. She challenged herself being part of the performing troupe “Activism” that appeared during the global campaign “16 Days of Activism” in December 2018.
Being an art lover and an active attendee of events such as theater, music, ballet, film as well as being a supporter of human rights activities in general, Venera pursued her desire and ambition to be closer to art by working at the Art and Community Center – Artpolis since February 2019.
In this way, following her dream, she hopes to contribute on raising awareness for a society with genuine values, a world with full rights for women, rights for LGBTQI people, against sexual harassment and any oppression or violence perpetrated against the individuals or groups.
Her favorite line about work is “Find a job that you love and you don’t have to work a single day in your life”.

Venera Ismaili lindi me 1972 në Prishtinë. Ajo ka bërë një karrierë të larmishme të punës.
Ka startuar në vitin 1992, në kompani të teknologjisë informative “Infotrade” duke krijuar përvojën e parë të punës përmes shitjes dhe punëve administrative për të vazhduar më pas në vitin 2006 në një ndër kompanitë më të sukseshme të IT-së, në “Pronet” apo tani me emërtimin “Asseco”, deri në vitin 2011.
Duke dashur që të zgjerojë përvojën ajo lë pas teknologjinë informative dhe starton në fabrikën gjermane në Kosovë “Xella” në sektorin e shitjes, marketingut dhe të prokurimit, deri në vitin 2016.
Në fund të vitit 2016 iu bashkua ekipit të kompanisë private “PR Solutions LLC” në pozitën menaxhere e projektit. Kjo kompani me veprimtari të ndryshme si: marrëdhënie me publikun, marketing, zhvillim të programeve softverike, trajnime e të tjera, mundësoi që Venera të krijojë edhe përvoja tjera duke qenë pjesë e ekipit realizues të një emisioni televiziv episodik, me temë rreth shëndetit.
Në këtë mënyrë Venera zbuloi edhe një dëshirë të fshehur prej kohësh, të punojë në fushën e artit. Ajo e sfidoi vetën duke qenë pjesë e trupës performuese “Aktivism” që u shfaq gjatë fushatës globale “16 ditë të aktivizmit”, në dhjetor 2018.
Duke qenë adhuruese e artit si dhe një përcjellëse aktive e eventeve si: teatri, muzika, baleti, filmi e poashtu edhe përkrahëse e aktiviteteve që kanë të bëjnë me të drejtat njerëzore në përgjithësi, Venera ndjeku dëshirën dhe ambicien e saj që të jetë sa më afer artit duke punuar në Qendrën për Art dhe Komunitet – Artpolis që nga shkurti i vitit 2019. Në këtë menyrë ajo duke ndjekur ëndrrën e saj, shpreson që do të kontribuojë sadopak në ndërgjegjësim për një shoqëri me vlera të mirëfillta, për një botë me të drejta të plota ndaj grave, të drejta ndaj personave LGBTQI, kundër ngacmimeve seksuale dhe kundër çdo shtypje apo dhune që ushtrohet ndaj individi apo grupi.
Thënia e parapëlqyer e saj, në relacion me punën, është: “Gjeje një punë që të pëlqen dhe nuk do të kesh nevojë të punosh asnjë ditë” (Find a job that you love and you don’t have to work a single day in your life).

Outreach officer

Elira Lluka

Elira Lluka e lindur ne vitin 2000 në Gjakovë. Shkollen fillore dhe atë të mesme ka përfunduar në Gjakovë për të vazhduar studimet në Universitetin e Prishtinës - Fakulteti Filozofik, Departamenti i “Punës Sociale”
Aktivizmi, feminizmi, të drejtat e njeriut, arti, angazhimi ne dhe për komunitetin kanë karakterizuar gjithmonë atë. Elira tani është e angazhuar si Outreach Officer në Qendren për Art dhe Komunitet - Artpolis.
E karakterizon vendosmeria, përkushtimi dhe dashuria për punën!

Elira Lluka born in 2000 in Gjakova. She finished primary and secondary school in Gjakova to continue her studies at the University of Prishtina - Faculty of Philosophy, Department of Social Work.
Activism, feminism, human rights, art, commitment for and to the community have always characterized her. Elira is now an Outreach Officer at the Center for Art and Community - Artpolis.
She is characterized by determination, dedication and love for work!

Daniela Markaj

Daniela Markaj graduated from the Faculty of Arts, Pristina University. She’s been part of several plays, performances, movies and TV series, to mention: Artemis's Huntresses (Artpolis), Graviteti (Teatri ODA), The Hypocrites or the English Patient (Multimedia); Shtëpia pa Dritare, Gazetarja e Kulturës Vetëvritet (National Theatre of Kosovo); Lufta e Tretë Botërore (ODA); Bits and Pieces (Artpolis); Nursery Crymes (Mischief La-Bas). She performed in New York with Blessed Unrest's & Teatri ODA production of Refuge and months later at La Mama theatre in New York, Trojan Women.
She’s engaged in working with kids and young people as a trainer and drama teacher. Currently working with Teatri ODA as a coordinator for HAPU fest.

Flamur Ahmeti

Flamur Ahmeti i lindur ne vitin 1994 ne Podujeve. Shkollen fillore dhe ate te mesme ka perfunduar ne Prishtine per te vazhduar studimet ne Universitetin e Prishtines ne Degen e Arteve Dramatike - Aktrim, te cilen e perfundoj ne vitin 2016. Tani eshte i angazhuar ne aktivitete te ndryshme kulturore (shfaqje, filma, festivale nderkombetare), gjithashtu punen e tij e ploteson edhe si menagjer produksioni dhe organizon evente te ndryshme kulturore.